مجوز و لایسنس ها

مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
  • نام گواهینامه: مجوز فعالیت
  • سازمان مربوطه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
  • تاریخ اخذ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
  • تاریخ اعتبار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
فهرست