وا خواهی

جهت برقراری عدالت،  دادگاه نباید بدون شنیدن دفاعیات طرفین دعوی و بررسی دلایل آن‌ها حکم صادر کند.

 به همین جهت نظام دادرسی به گونه‌ای طراحی شده که خوانده باید از جریان رسیدگی مطلع و در روند دادرسی شرکت نماید.

اما، گاهی ممکن است امکان دسترسی به خوانده و آگاه کردن او از جریان دادرسی وجود نداشته باشد یا خودِ خوانده تمایلی به حضور در دادگاه نداشته باشد.

از طرفی، عدم رسیدگی به دعوای خواهان و یا به تأخیر انداختن آن، به‌ دلیل مطلع نشدن خوانده از جریان دادرسی در دستور کار قانون قرار ندارد؛ بنابراین دادرسی به جریان خواهد افتاد حتی اگر خوانده حضور نیابد.

حتی در این شرایط اگر خوانده از صدور حکم علیه خود مطلع شود، حق اعتراض دارد. این اعتراض مطابق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی “واخواهی” نامیده می‌شود و در همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده، رسیدگی می‌شود.

تصویر کپچا
فهرست